להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
עיבוד עור התפילין לשמה
עור הבתים צריך להיות מעובד לשם תפילין, ודין זה כולל את עור הבית, עור הרצועות, והעור - הקלף שעליו נכתבות הפרשיות. כמו כן הקפידו הפוסקים שכל חתיכות העור שמוסיפים לתוך בתי התפילין לפני סגירתם, גם הם צריכים להיות מעובדים לשם קדושת תפילין. 
על אף המחלוקת בין הראשונים אם העור צריך להיות מעובד לשמו, נפסק בשו"ע "עור הבתים צריך שיהא מעובד לשמו היכא דאפשר.." והאחרונים  נחלקו לעניין בדיעבד, שאם לא נעבדו לשמן אם אפשר לברך על תפילין כאלו או לסמוך על דעת הרמב"ם וחלק מהאחרונים הסוברים שצריכים עיבוד לשמה, אך אם יש לנו רק תפילין אלו שלא עובדו שמן שמותר להניחם בדיעבד בלי ברכה.
כאמור הדיון בעניין זה התרחב אף לאותם חלקי העור שמוסיפים לתוך הבתים, כגון: חתיכת העור שמוסיפים בתיתורא לצורך עיבוי המעברתא, או סגירת הצלע הרביעית הפונה לצד המעברתא, ואפילו חתיכת העור המוכנסת לתוך חלל הקציצה להחזקת הפרשיות בתוך הבית.

סיכום ההלכה: אם עשה הבתים או שאר תיקוני הבית בסתמא ולא חשב לשמה, תלוי, אם עיבדו את העור מתחילתן לשמה אין לפסול את התפילין. אך לכתחילה צריך לומר שעושה לשמן לפני כל פעולה, אך אם לא עיבדו את העור לשמה אין להכשיר את התפילין.  ואם אמר בתחילת ההתעסקות בעור שכל מה שעוסק בעור זה יהיה לשמה הרי הבתים כשרים לכתחילה.