להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."
עירובין דף י"ג ע"א
איסור יצירת האותיות בחק תוכות

מצוות כתיבת סת"ם היא כתיבה בדווקא ולא בשום דרך אחרת שעל ידה נוצרת אות, שהיא אינה כתיבה.
חק תוכות היא אחת הדרכים שאסור באמצעותה לכתוב, שכתוב:  "וכתב ולא וחקק".
לכן אסור מן הדין למחוק דיו וליצור ע"י כך אות, שהרי מחיקה זו היא חקיקה ולא כתיבה. כל מחיקה שהיא, אם מחיקה במחק או גרירה בסכין מסביב לדיו וע"י כך נוצרת האות, שם חקיקה עליה ולא שם כתיבה ופסולה.
לדוגמא אם היה צריך לכתוב רי"ש ובטעות כתב דל"ת, לא מועיל למחוק או לגרור את עקב הדל"ת וע"י כך תתקבל אות רי"ש, שהרי מה שהכשיר את צורתה של הרי"ש היא חקיקה ולא כתיבה ולכן היא פסולה וזהו דין חק תוכות.
הלכה זו היא מן ההלכות היותר מסובכות ומורכבות בהלכות סת"ם, כיוון שרבים הן מאוד מאוד פרטיה ודקדוקיה ובנקל אפשר שעוברים על האיסור של חק תוכות מבלי ששמים לב כלל.
אחת התופעות היותר שכיחות בדיני חק תוכות היא דיבוק בין שתי אותיות סמוכות. כאשר נדבקות שתי אותיות הסמוכות אחת לחברתה והדיבוק הינו דק מאוד, וע"י הדיבוק לא נשתנו צורתן של שתי האותיות ואנו רואים שכל אחת מהן עומדת בצורתה, אזיי מותר להפריד ביניהן ואין בכך שום בעיה של חק תוכות.  אבל אם נדבקו שתי אותיות ובעצם הדיבוק ביניהן איבדו את צורתן והדיבוק גרם שעתה הן נראות כאות אחרת, לדוגמא אות 'כ' שאחריה יש אות 'ו' ונדבקו שתיהן בחלקן העליון ועתה אינן נראות 'כ-ו' אלא נראית אות חדשה 'מ', לא ניתן במקרה זה להפריד את הדיבוק הדק ביניהן בחלק העליון, שהרי אם נפריד אז החזרנו את צורת שתי האותיות 'כ' 'ו' שלא באמצעות כתיבה אלא בחקיקה, וזהו איסור 'חק תוכות והאותיות פסולות.