להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
התגים

"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."

                              עירובין דף י"ג ע"א
 

התגים - שעטנז גץ - ובדק חיה
ההלכה שנפסקה במרן השו"ע היא שיש לתייג את אותיות שעטנ"ז ג"ץ וע"פ הקבלה מתייגים גם את האותיות בד"ק חי"ה.  התיוג של שעטנ"ז ג"ץ לא יעלה על שלושה תגים, ובד"ק חי"ה בתג אחד.
קיימות מס' שיטות לעניין מיקום שלושת התגים, לשיטת הרמב"ם שהובאו ב'תיקון תפילין' וכן כתב הטור שהתגים צריכים להיות עומדים זקופים ולא שיהיו נוטים כל אחד לצד אחר, וכן שהתגים הקיצוניים צריכים לעמוד על קצה גג האות ולא ששלושתן ייצאו מאמצע גגי האות, ולמרות שישנן דעות אחרות אין קפידא בדבר, ונכון לומר שאם נכתבו התגים כמו השיטה השניה יש להם על מי שיסמוכו.
גם לעניין צורת התג נהגו בכמה שיטות, רוב הדעות הן שהתג צריך להיות בצורת האות זי"ן ויש שעשו אותו בצורת האות וא"ו, ואפילו שנעשו התגים כקווים ישרים, כשרים.
חשוב מאוד להיזהר שהתגים לא יהיו גדולים מדי , ובמיוחד בכתיבה קטנה כמו תפילין שהאותיות הן קטנות ובעיקר האות יו"ד, שהתג שעליה יהיה קטן מאוד שאם לא כן יכולה בקלות להשתנות צורתה לאות למ"ד, וכן על זה הדרך.
אם לא תייגו את האותיות אינו פוסל ויש מכשירים בדיעבד, והיו שנימקו שהתגים הם הזוויות או פינות הגג של האות ולא צריכים דווקא תגים, והובאו הדברים בשם הרמב"ם ומרן החיד"א ועוד פוסקים אחרונים שהכשירו גם ללא תגים.
וכל זה נאמר אם אין ספר תורה אחר המתוייג כהלכתו, וכן תפילין, אבל אם יש, עדיף לקרוא בספר המתויג, וכמובן שיש עניין גדול לתקן שיהיו תגים.
יש לשים לב שהתגים יהיו מחוברים לגג ולא יהיה שום הפסק, תג שאינו מחובר חשוב כמו שאין תג, וכן שלא יגעו התגים אחת בחברתה, וכל שכן שלא תיווצר אות קטנה מעצם נגיעות התגים, כגון שי"ן קטנה או עי"ן וכדו'.
גם יש להקפיד שלא יגעו תגים של אות אחת בתגים של אות אחרת לידה שאז בנקל יכולה להתקבל אות אחרת, כגון שני זייני"ן שנגעו התגים ונראית כאות חי"ת עם חטוטרת, ואז וודאי שלא ניתן לתקן ע"י גרירה משום חק תוכות.