להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."
עירובין דף י"ג ע"א
ממתי יש צורך לחנך את הנער למצוות תפילין
במשנה בברכות שנינו שקטנים פטורים מן התפילין. ונחלקו רש"י ור"ת  באיזה קטן מדובר. רש"י פי' שמדובר אפי' בקטן שהגיע לגיל חינוך, משום דסתם קטן אינו יודע לשמור גופו שלא יפיח בהן. אך ר"ת פי' דמדובר בקטן שלא הגיע לגיל חינוך, אבל אם הגיע לגיל חינוך, חייב אביו להרגילו בתפילין. ואף לרש"י בקטן היודע לשמור עצמו מן ההפחה חייב בתפילין מגיל חינוך.
כמו כן ראינו בברייתא במסכת סוכה : ת"ר קטן היודע לנענע, חייב בלולב. להתעטף, חייב בציצית. לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין'. ופי' רש"י שאם יודע לשמור תפילין שלא יכנס בהם לבית הכְסא, אביו לוקח לו תפילין. והובא עוד בסמ"ג שיודע להזהר להיות נקי לשמרן בקדושה וטהרה שלא ישן בהם, ומובא בגמ' (שבת) תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל הכנפיים. וכן ראינו בגמ' בערכין  הכל חייבים בתפילין, לרבות קטן היודע לשמור תפילין.
וכף פסק בשו"ע (לז ג) 'קטן היודע לשמור תפילין בטהרה שלא ישן ושלא יפיח בהם, חייב אביו לקנות לו תפילין לחנכו'. הרי שמגיל חינוך והלאה חייב האב לקנות לבנו תפילין ולהרגילו להניחם. וגיל חינוך הוא תשע או עשר, בהתאם לחריפותו של הנער.
אלא שהרמ"א כתב 'אין לקטן להניח תפילין אלא מהגיעו לגיל שלוש עשרה (ויום אחד) וכן נהגו, ואין לשנות'. והוא ע"פ דברי בעל העיטורבגמ' בסוכה בקטן שהגיע לגיל שלוש עשרה (ויום אחד). "והא דקרי ליה קטן משום דלחיוב מצוות בעינן שני תנאים, גיל שלוש עשרה וסימני בגרות, והכא דחזינן דהגיע לכלל שלוש עשרה שנים, חייב בתפילין, אף דלא ידעינן דהביא סימני בגרות".
והב"ח תמה מאוד על פסק הרמ"א בזה, שנקט כדעת בעל העיטור כנגד רוב שיטות הראשונים. ולכן כתב שמה שכתב הרמ"א דכן נהגו, היינו דוקא רוב העולם שאינם יודעים לשמור התפילין בטהרה, וע"כ קטן הלומד תלמוד, ויודע לשמור עצמו בטהרה, אפי' מגיל שנים עשר חייב בתפילין. וכ"כ המ"א (שם) להקדים הנחת תפילין עד שלושה חדשים קודם הבר מצוה. וכ"כ בעולת תמיד לחלוק על הרמ"א, וכתב שהמנהג לחנך את הילדים מגיל עשר בהנחת תפילין. וכ"כ המהר"ש הלוי. וכ"כ ר' יוסף מולכו בספרו שולחן גבוה (שם) שבסלוניקי נהגו דור אחר דור כדעת מרן, לחנך בניהן במצות תפילין, שנה או שנתיים קודם שהגיעו לגיל שלוש עשרה שנים, ולא חששו כללל לסברת בעל העיטור והרמ"א. וכן העיד הרב יצחק פלאג'י בספרו יפה ללב שאביו הרגילו בתפילין כשהגיע לגיל אחד עשרה.
וביחס לברכה על התפילין נחלקו בזה האחרונים, יש שכתבו שיברך ויש שאסרו.
לסיכום: לדעת מרן ודאי שיש להקדים הנחת תפילין החל מגיל חינוך, בהתאם לחריפותו של הילד,  ולדעת האשכנזים, דעת הרמ"א שאין להניח אלא משלוש עשרה ואילך, ודעת המ"א להקדים חודשיים שלושה קודם,  ולכן כיום יש שנוהגים להרגיל את הילד בתפילין בין שישה - לשלושה חודשים לפני גיל שלוש עשרה.