להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
.

"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני, 
אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך,
שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."

                                עירובין דף י"ג ע"א

מחלוקת רש"י ור"ת בסדר הנחת הפרשיות
קיים הבדל בין סדר הנחת הפרשיות של התפילין ע"פ שיטת רש"י לבין שיטת רבינו תם.
ע"פ שיטת רש"י שבה נוקטים כולם, סדר כתיבת והנחת פרשיות התפילין צריכה להיות כסדר הופעתן בתורה: 'קדש לי' , 'והיה כי יבאך' , שמע ישראל' , והיה אם שמע' .
רבנו תם שהיה נכדו של רש"י אינו חולק על סדר כתיבתן של ארבע הפרשיות, אך חולק על רש"י בסדר הנחת הפרשיות בתוך בתי התפילין.
לכן בתפילין של ראש אין הבדל, וכותבים את הפרשיות בתפילין של ר"ת בדיוק כמו ע"פ שיטת רש"י, אך כאשר באים להכניס את הפרשיות לתוך הבתים, מכניסים את פרשת 'והיה אם שמע' במקום השלישי ליד פרשת 'והיה כי יבאך' ואת פרשת 'שמע' מכניסים לבית הרביעי.
ואילו בתפילין של יד כאשר באים לכתוב את הפרשיות, כותבים את שתי הפרשיות הראשונות כסדר של רש"י ומניחים אחרי פרשה שניה מקום פנוי כדי לכתוב את פרשת 'והיה אם שמע' ועוברים לכתוב את פרשת 'שמע' בסוף הקלף ולאחר מכן חוזרים לכתוב את פרשת 'והיה אם שמע' במקום הפנוי שהשארנו.

גוף המחלוקת  בין רש"י ור"ת נובע בין השיטה הסוברת שסדר הנחת הפרשיות צריך להיקבע ע"פ סדר הופעתן בתורה – רש"י, ולעומתו סובר ר"ת  שההויות צריכות להיות סמוכות האחת לשניה, 'והיה כי יבאך' – 'והיה אם שמע'.

גם את השיער עגל שנוהגים לכרוך על פרשת 'והיה אם שמע' ולהוציא בנקב שבין 'שמע' ל'והיה אם שמע', יש לשנות ולהוציאם בנקב שבין 'והיה כי יבאך' ל'והיה אם שמע'.