להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."
עירובין דף י"ג ע"א
שי"ן בבית של ראש בתפילין
הגמרא במסכת מנחות: ל"ה אומרת "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" "אלו תפילין שבראש".
ונשאלת השאלה היכן רואים את שמו של ה' יתברך בתפילין של ראש ?
התשובה היא, שאכן בתפילין של ראש מופיע שם ה'. כידוע, אחד משמות ה' שאין למחקם אך מותר לאומרם. הוא :  'שדי' וה"שי"ן" המוטבעת בשני צידי הבית של ראש היא ראשיתו של שם זה, ואם כך אזיי ניתן לראות את תחילתו של שם ה' באות "שין" המופיעה משני צידי בית התפילין של ראש.
קשר הרצועה בתפילין של ראש מורכב ע"י צורת האות  - דל"ת וקשר הרצועה בתפילין של יד מורכב מהאות – יו"ד ובצירוף שלוש האותיות מקבלים את המילה 'שדי' שהיא כאמור אחת משמותיו של ה' יתברך, ומכאן הפסוק: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך.."

הטבעת ה"שי"ן" בתפילין של ראש נמצאת משני צידיו, אך בצד אחד מופיעה "שי"ן" חריגה, "שי"ן" בעלת ארבע זרועות. מה עניינה של "שי"ן" מיוחדת זו?
יש אומרים שהיא כנגד שלושה אבות וארבע אמהות, ויש אומרים, שאפשר למצוא בעניין זה רמז למה שאמור בתורה על טיבו המיוחד של הכתב בלוחות הברית, שנאמר: "חרות על הלוחות" או : "מזה ומזה הם כתובים". ואכן מה הקשר בין התפילין של ראש לבין הלוחות?
מעיון מדוקדק ב"שי"ן" הזאת עולה כי לפנינו "שי"ן" רגילה אך "משוקעת", כלומר, בין ארבע זרועותיה ישנם שלשה מרווחי אוויר, ואלה יוצרים "שי"ן", שהיא עשויה גם ממרווחי אוויר וגם משלוש הזרועות החרוטות בעומק, ב"קרקעית" של פני דופן הבית. קיבלנו, אפוא, נוסף על ה"שי"ן" הבולטת מעל פני הדופן, עוד "שי"ן" של עומק.