להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
תמונת יו"ד עם עוקץ ר"ת
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני, 
אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך,
שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."
                      
                                  עירובין דף י"ג ע"א
קוצו של יו"ד - ר"ת
הובא בספר משנת סופרים על תמונת האותיות, שעל האות יו"ד להיות קטנה וזה לשונו: "וגם צריך להיות תג קטן מלמעלה על פניה, וכנגדה עוקץ קטן יורד מלמטה,  והעוקץ יהיה קצר מן התג, גם יהיה קצר יותר מרגלה שמצד ימיני פן תדמה לחי"ת."
ידועה דעתו של ר"ת על אותו עוקץ קטן שיורד מצד שמאל למטה, ועוקץ זה נקרא על שמו – עוקץ של ר"ת.
והובאה דעתו של ה'ברוך שאמר' שחשיבותו של עוקץ זה שווה לתג העליון באות יו"ד והוא לעיכובא, ואע"פ שהוא קטן מהתג העליון כפי שגם סובר ה'בית יוסף'.
אומנם בהלכות ס"ת להרא"ש וגם בספר התרומה בהגהות מיימוניות נקטו שקוץ זה                   - יכול להיות שמדובר בתג העליון, על כל פנים נראה ל'ביאור הלכה' : "אף אם נימא דאינו מעכב בדיעבד לעניין שיקרא פסול, אבל לכתחילה בוודאי צריך לתקן אף אם מצא כן בפרשיות ישנים,"

ראינו שכל הפוסקים האשכנזים חייבו לעשות את העוקץ של ר"ת, ובלעדיו פסלו כל סת"ם שנכתבו ללא קוץ זה. יחד עם זאת הזהירו שיראה הסופר לשים לב שעוקץ זה יהיה קטן ולא שווה בגודלו לרגל הימני, שאם לא כן עלולה היו"ד להיראות כמו האות חי"ת ולא ניתן יהיה לתקנה בתפילין ומזוזות משום כתיבה שלא כסדרן, וכן שיזהר הסופר לכתוב את התג העליון לא ארוכה מדי שלא תדמה היו"ד ל'למ"ד' קטנה.

והביא עוד ב'משנת הסופר' : " ובעוונותינו הרבים יש מהסופרים שאינם נזהרים בזה כלל",   ובאמת רוב הפוסקים פסקו כר"ת שהעוקץ השמאלי מעכב כמו הרגל הימני, אך יש חילוק ביניהם בדיעבד לעניין תיקון, שאת הקוץ השמאלי מועיל לתקן אפילו בתפילין ומזוזות ואין בזה חשש של כתיבה שלא כסדרן , מה שאין כן ברגל הימני שאינו מועיל שום תיקון.

הפסיקה הספרדית לעניין זה אינה מחייבת את העוקץ של ר"ת  אם כי ממליצים לסופרים כן להקפיד לכותבה, אבל גם ללא עוקץ זה הפרשיות כשרות לכתחילה.

מכל האמור לעיל נראה כי חשיבתו של קוצו של ר"ת היא מעיקר הדין לאשכנזים ובלעדיו הכתיבה פסולה, אם כי ניתן לתקנה ע"פ רוב הפוסקים ולא כולם בתפילין ומזוזות משום כתיבה כסדרן, ולשיטת הספרדים מומלץ ע"פ רוב הפוסקים להוסיף עוקץ זה, אך לשיטת כולם הכתיבה כשרה לכתחילה גם ללא הקוץ.