להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני, 
אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."

                              עירובין דף י"ג ע"א
בדיני פרשה פתוחה וסתומה
ידועה המחלוקת בין הרמב"ם והראש לעניין פרשה פתוחה וסתומה.
בשיטת הרמב"ם יש לעשות שלוש פרשיות ראשונות של תפילין פתוחות ופרשיה רביעית יש לעשותה סתומה, ואילו לדעת הרא"ש כל ארבע הפרשיות צריכות להיות פתוחות.

בנוסף למחלוקת זו חולקים גם הרמב"ם והרא"ש בעניין צורת הכתיבה של פרשיות פתוחות וסתומות, איך כותבים פרשיה פתוחה וסתומה.
גם לשיטת הרמב"ם וגם לשיטת הרא"ש ישנן כמה צורות כתיבה שעל ידן אפשר לכתוב פרשיה פתוחה או סתומה, אבל נמצאה שיטה ע"פ מה שהובא במשנה ברורה שהיא סתומה לדעת הרמב"ם ופתוחה לדעת הרא"ש, ולכן אנו נוהגים היום על פי שיטה זו כדי לצאת ידי שתי השיטות.

קיימת שיטה נוספת והיא שיטת הט"ז ורוב האשכנזים נוהגים לפיה.
שיטת הט"ז: פרשת 'שמע ישראל ' יש לסיימה לפני סוף השורה ומשאירים רווח של פחות מ-ט' אותיות, ואת פרשת 'והיה אם שמע' מתחילים לכתוב גם כן פחות מ-ט' אותיות מתחילת השורה, ובצירוף של שני הרווחים יוצאים ידי שיטת הרמב"ם שמצריך פרשיה סתומה, וכן יוצאים גם את שיטת הרא"ש שמצריך פרשיה פתוחה.

כאמור בדרך זו העדיפו האשכנזים כיוון שהיא עונה על שתי השיטות, ולא העדיפו את דרכו של מרן השו"ע שעל ידה יוצאים רק את שיטת הרמב"ם.

לספרדים הנוקטים בשיטת מרן, פרשית 'והיה אם שמע' צריכה להיות סתומה כמו דעת הרמב"ם ולכן משאירים לפני 'והיה אם שמע' שיעור ט' אותיות ומתחילים לכתוב.
ולכן לדעת מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א אין שום אפשרות לספרדי להניח תפילין אשכנזי בשיטת הט"ז ואינו יוצא בהן אפילו בדיעבד.  

מעיקר הדין דיני פתוחה וסתומה שייכים דווקא בתפילין של יד בהן כל ארבע הפרשיות נכתבות על קלף אחד ונמצאות בחלל בית אחד, ואילו בתפילין של ראש מאחר והפרשיות נכתבות על ארבעה קלפים נפרדים ומוכנסים לארבעה בתים נפרדים, היו מי שאמרו שדין זה אינו נוהג בהן כיוון שאינן נכנסות לבית אחד, אך קבעו הפוסקים שגם בפרשיות תפילין של ראש יש לנהוג כדין פרשיות של יד.