להזמנת תפילין מהודרות
02-9400056 052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפיליןכוכב השחר
כתיבת פרשיות התפילין
רבים ומורכבים הם דיני כתיבת סת"ם, הגמרא בעירובין  י"ג ע"א מביאה את דבריו של ר' מאיר: "תניא, כשבאתי אצל ר' ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך, אמרתי לו לבלר (סופר) אני, אמר לי בני הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מיתר אות אחת נמצאת מחריב את העולם כולו".
אחת ההלכות הבולטות בדיני הכתיבה היא המצווה 'לכתוב לשמה' והיא לעיכובא שאם הסופר לא הוציא בפיו שכותב לשם קדושת ס"ת, תפילין או מזוזה, אזיי הכתיבה פסולה ולא מועיל לקדש את שנכתב למפרע.
גם למי שסובר שאם קידש בתחילת הכתיבה והסיח דעתו וחזר לכתוב כעבור זמן, צריך שיחשוב במחשבתו לכתוב לשמה.
גם תיקונים שעושים בס"ת יש לעשותם לשמה והוא לעיכובא.
כתיבת שמות שבקדושה דינם חמור אף יותר, וצריך הסופר לקדש את השם לפני כתיבת אחת מהאזכרות, אם כי היו מי שאמרו שאם קידש במחשבתו ובכל מהלך כתיבת השם יודע שכותב שם קודש ומתכוון לשם קדושת השם יתברך, מועיל בדיעבד.
בתפילין ומזוזות לפני כל כתיבה של אחת משמות הקודש שאינם נמחקים, צריך לשים לב הסופר שאין שום טעות שצריך לתקן בגלל הדין של כתיבה כסדרן.
הכתיבה חייבת להיות מתוך הכתב ולא בע"פ, היינו שיראה הסופר מתוך הכתב ויוציא בפיו כל תיבה שכותב ורק אח"כ יכתוב אותה,
והקלו בתפילין ומזוזות שאם הפרשיות שכותב הסופר שגורות הן בפיו, רשאי לכתוב שלא מתוך הכתב.
ההלכות המרכזיות בכתיבת סת"ם הן: כתיבה כסידרן, חק תוכות, ומוקף גויל, ואין כאן המקום להאריך בהן שפרטי הלכותיהן רבים ומורכבים מאוד.