להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."
עירובין דף י"ג ע"א
דיני תפילין ביום טוב וחול המועד

 מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א הביא בספרו ילקוט יוסף "אין להניח תפילין בשבת וביום טוב וביום הכפורים. ואין מניחין תפילין ביום טוב שני של גלויות.
וכן כתב: תושב ארץ ישראל היוצא לחו''ל על מנת לחזור מיד, ושוהה שם חודש או חודשיים, והוא אדם עצמאי שיוצא לסחורה או בשליחות מוסד ללא הגבלת זמן, עליו לנהוג בדין יו''ט שני של גלויות כבני ארץ ישראל לעניין תפילה. ויניח תפילין בביתו בצינעא, ויקרא בהם קריאת שמע. ורק לעניין עשיית מלאכה עליו להחמיר ואפילו בצינעה. אולם שליחי מוסדות הנמצאים בחוץ לארץ לתקופת שליחות של שנה או יותר, כל עוד הם נמצאים בחוץ לארץ עליהם לנהוג לגמרי כבני חוץ לארץ, ולא יניחו תפילין ביום טוב שני של גלויות. אף ביום טוב האחרון של סוכות. [דמאחר שעקרו דירתם לחו''ל יחד עם משפחתם, אף שדעתם לחזור דינם כבני חו''ל בין להקל בין להחמיר.
המנהג פשוט שאין מניחין תפילין בחול המועד, ואף מי שנהג בחוץ לארץ להניחן, כשבא לארץ ישראל צריך לנהוג כמנהג ארץ ישראל. ילקו''י על הלכות תפילין סי' לא.