להזמנת תפילין מהודרות
 02-9400056  052-3114555

החלפת רצועות תפילין
אצלכם בבית

 

  

​מכון לבדיקת תפילין - מהיום למחר

מוסרים את התפילין לבדיקה בבוקר
ומקבלים אותן עד למחרת בערב 
אחרי הגהת הפרשיות וסגירת הבתים
במידת הצורך, שיפוץ הבתים והחלפת הרצועות
בתאום מראש 

בית התפילין כוכב השחר
"תניא, אמר ר' מאיר: "
כשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי מה מלאכתך  אמרתי לו לבלר (סופר) אני,  אמר לי בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא,
שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות, נמצאת מחריב את כל העולם, כולו."
עירובין דף י"ג ע"א
מאמרים תורניים קצרים בענייני התפילין

מיותר לציין את החשיבות והתועלת הגדולה לקיבוצם של מאמרים תורניים העוסקים במצוות מעשיות בכלל ובמצות כתיבת סת"ם בפרט, בגלל ריבוי ההלכות והדעות בים פרטי המצווה - מצוות כתיבת ס"ת, פרשיות תפילין ומזוזה.
אין כוונה בתפריט זה של המאמרים להרחיב את היריעה בנושאים המדוברים, ההיפך,  המאמרים קוצרו ותומצתו למינימום האפשרי כיוון שהיתה כוונה לתת מושג ראשוני בעניין בלבד, ואם יבחר המתעניין להעמיק בנושא יוכל וודאי לעשות זאת ע"י עיון בפוסקים.

כפי שמביא הרב אליעזר פאפו זצ"ל בספרו החשוב 'פלא יועץ' וזה לשונו:
" כמה טובות עשו לנו בעלי אסופות אשר בכל דור ודור שזכו וזיכו את הרבים הרבה, שאלמלא הם נשתכחה תורה מישראל. ובפרט בדור יתום כזה אשר טירדות הזמן רבו עלינו ואין הפנאי מסכים ללמוד בשקידה כמו הראשונים ודעתנו קצרה, ואם נבוא ללמוד ספרים הרבה אין קץ, ומי הוא זה אשר תשיג ידו להיות כל הספרים נמצאים אצלו, אבל ע"י האסיפות נוכל לצאת מעט ידי חובתינו, ובכל דור ודור צריכים האסיפות כמו שעשו הרמב"ם, והטור, והמרדכי, ומרן הב"י, והרב כנסת הגדולה, ז"ל -  ורבים כמותם שהיו לנו לעיניים ומהם יראו וכן יעשו בכל דור ודור.  כל ת"ח אשר חננו ה' דעת וספרים הרבה ישתדל להועיל לרבים בדברים הנצרכים, ומי מקיצורי דינים על ארבעה טורים, ומי בכללים, ומי מהם מהקדמות ודרושים, ומי מתוכחות מוסר וכדומה, כל אשר עושים לחסד יחשב, ומזכים את הרבים וזכות הרבים תלוי בו". עכ"ל.

ולכן רואים אנו בחשיבות בירור וחידוד כל הלכה, חומרה, הידור או הנהגה ונשתף האחד את האחר כדי לקיים את תורתו יתברך באופן המושלם יותר.
ותהא תרומתנו  הצנועה בליקוט מאמרים וחידושים ממה שכתבו אחרונים בתחום זה לתועלת הרבים, ובע"ה נשתדל להעשיר מדור זה של מאמרים ככל אשר תשיג ידינו ונפרסמם ב"נ בעתיד.      
                                      - כל הישועות -